Hacı Saki Mah. Atatürk Bul. (Hastane Cad.) 49/A Gürses Plaza Kocasinan / Kayseri info@erengurses.com
Kayseri Ortodonti Uzmanı - Eren Gürses Ortodontist

Kayseri Ortodonti Uzmanı - Eren Gürses Ortodontist

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla GÜRSES DENTAL SAĞLIK GRUBU A.Ş. (“Gürses Dental”) olarak, siz hasta veya ziyaretçilerimizin, hastalarımızın web sitesi ziyaretçilerimizin https://www.erengurses.com/ web sitemizi ziyaret ederek yapacağınız bilgi aktarımı, randevu veya işlemleriniz sırasında talep edilen kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunmasına son derece önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde Gürses Dental ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, Gürses Dental ile hasta kayıt, Gürses Dental web sitesi ve diş kliniğinde sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Gürses Dental tarafından aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVK Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Gürses Dental tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Gürses Dental Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Gürses Dental Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

 

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi
  • İtibar Yönetim Bilgisi
  • Denetim ve Teftiş Bilgisi

Hasta veya ziyaretçi Bilgisi

  • Hasta veya Ziyaretçi İşlem Bilgisi
  • Finansal Bilgi
  • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi
  • Risk Yönetimi Bilgisi

Kişisel verileriniz; diş kliniğimiz , çağrı merkezimiz, Web Sitesi kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, yazılımlarımız, mobil iletişim kanallarımız, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Gürses Dental tarafından toplama yöntemine ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, https://www.gursesdental.com.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Gürses Dental tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Gürses Dental tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Gürses Dental iç operasyonlarının, tedavi faaliyetlerinin yürütülmesi ve Gürses Dental operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi,  faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi, Gürses Dental Web Sitesini daha kolay kullanılır hale getirmek, İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi, Verilerin doğru ve güncel tutulması, Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması, hasta ve ziyaretçi ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Hasta veya ziyaretçi memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Hasta veya ziyaretçi ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, hastalarımızı tanımak ve iletişimimizi geliştirmek, Hasta veya ziyaretçiye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, Gürses Dental tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hasta veya ziyaretçilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması; Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesinin yönetilmesi, Gürses Dental çağrı merkezimiz, Gürses Dental tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, tedavi ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Gürses Dental’in sunduğu tedavi ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, anket, hasta veya ziyaretçi memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma. Kişisel verilerinizin Gürses Dentalimiz tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, https://www.erengurses.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz, Gürses Dental faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Gürses Dental politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Gürses Dental tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Gürses Dental hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Gürses Dental iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Gürses Dental’nın her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve Gürses Dental ’nın hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.gursesdental.com.tr internet sitemizden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Gürses Dental’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bizi Arayın Whatsapp Randevu Al
Bu site, Gelişim Medya® Kayseri Web Tasarım Sistemi ile hazırlanmıştır.